Ventilation og vedligehold

Vi hjælper dig godt på vej

Hvad er ventilation?

Ventilation er den proces, hvorved “ren” luft (normalt udendørsluft) med vilje tilføres et rum, og gammel luft fjernes. Dette kan opnås ved enten naturlige eller mekaniske midler. Naturlige midler kan være utætheder i bygningskonstruktion eller aftrækskanaler som virker ved termisk opdrift (varmen stiger op). Mekanisk ventilation er en ventilator som ved hjælp af strøm trækker luften ud.

Luftinfiltration og -eksfiltration: 

Ud over uønsket ventilation kommer luft uundgåeligt ind i en bygning ved processen med ‘luftinfiltration’. Dette er den ukontrollerede luft som kommer ind i et rum gennem utilsigtede huller og revner i bygningens klimaskærm. Det tilsvarende tab af luft fra et lukket rum kaldes ‘eksfiltration’. Hastigheden af luftinfiltration afhænger af bygnings tæthed, samt størrelsen af de naturlige drivkræfter fra vind og temperatur. Ventilationsåbninger og andre åbninger indbygget i en bygning som en del af ventilationsdesign kan også være vejen for utilsigtet luftstrøm, når trykket, der virker på tværs af sådanne åbninger, er styret af vejrforhold snarere end bevidst (f.eks. mekanisk) drivkræfter. Luftinfiltration øger ikke kun mængden af luft, der kommer ind i bygningen, men kan også forvrænge den ønskede luftmængde som går udover den generelle indendørs luftkvalitet og komfort. Desuden kan infiltration resultere i for stort energiforbrug, manglende evne til at levere tilstrækkelig opvarmning (eller køling) og drastisk forringet ydeevne fra varmegenvindingsanlæg. Der findes standarder for tæthed, som begrænser infiltrationstab.

Andre tab, f.eks. utætheder i kanalsystem: utætheder i kanalsystemet fra skruer og samlingerne af ventilationskanaler kan være betydelig. 

Ventilation er nødvendig for at give ilt til stofskiftet og for at fortynde metaboliske forurenende stoffer (kuldioxid og lugt). Det bruges også til at hjælpe med at opretholde en god indendørs luftkvalitet ved at fortynde og fjerne andre forurenende stoffer, der udsendes i et rum. Ventilation bruges desuden til afkøling og (især i boliger) til at give ilt. God ventilation er en væsentlig ifh til sundhed og komfort for bygningens beboere.

Hvad er ventilation?

Hvilket ventilationsanlæg skal jeg vælge?

Størrelsen på din bolig er helt afgørende for, hvilket ventilationsanlæg, du skal vælge. Man kan nemlig sagtens bo i en stor lejlighed på for eksempel 150 m2 eller et mindre hus på for eksempel 80 m2. Derfor kan man ikke nødvendigvis sige, at en lejlighed kræver et mindre ventilationsanlæg end for eksempel et hus.

Når vi foreslår et ventilationsanlæg, er der mange, der spørger os; hvorfor ikke bare lufte naturligt ud? Til det er svaret helt klart; der er nogle helt basale fordele ved et ventilationsanlæg, som klart overtrumfer udluftning – eller ”naturlig ventilation”, som det bliver kaldt. Her er nogle af dem:

  • Et ventilationsanlæg er altid på forkant med indeklimaet, så du aldrig når dertil, hvor det er decideret ubehageligt at indånde luften og du derfor bliver nødt til at åbne vinduerne.
  • Et ventilationsanlæg ventilerer alle rum i boligen på en gang, mens du ved at åbne vinduerne kun lufter de rum ud, som du åbner vinduerne i.
  • Et ventilationsanlæg genanvender varmen, hvorimod du lukker den ud og på den måde taber en masse dyr varme, hvis du åbner vinduerne.
Kilde Genvex

Hvorfor renser man ventilationskanaler?

Manglende rensning og vedligeholdelse af ventilationskanaler og ventilationsrør, vil over tid føre til beskidte og tilstoppede ventilationskanaler. Ventilationsrens er netop vigtigt fordi at skadelige forurenende stoffer, mikroorganismer, pollen, bakterier og fugt sætter sig i ventilationsanlægget, ventilationskanalerne og filtrene. Disse bakterier vil på sigt danne skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan udløse allergiske reaktioner og gener for de personer som opholder sig i rummene/boligen, derfor skal man altid overvej en ventilationsrensning i sit drift og- eller vedligeholdelse budget. 

Vi anbefaler altid at følge producentens foreskrifter ihh til vedligeholdelse og service på dit ventilationsanlæg, for at sikre optimale luftstrømme og et konstant sundt indeklima. Når et nyt ventilationsanlæg installeres, er det meget vigtigt at få foretaget en indregulering, dette er for at få det mest energieffektive ventilationsanlæg, men også for at opretholde et konstant godt indeklima. 

Hvordan renser man ventilationsrør?

Ventilationskanaler er lukkede rør, som samles mange steder, i bøjninger, t-stykker m.m. Disse ventilationsrør er ikke altid tætte. Vi vil derfor altid foretage en visuel kontrol af ventilationsanlægget og ventilationskanalernes tilstand, inden vi påbegynder en ventilationsrensnings opgave. 

Vi vil efter besigtigelse påbegynde opgaven. Dette startes med at etablere et undertryk i ventilationsanlægget og ventilationskanalerne, således at støv skidt og snavs suges ud igennem en slange og ind i vores filterpose. På den måde bliver alt skidt og støv suget uden om ventilationsanlægget og alle partikler bliver filtreret fra i vores filterpose. Vi har også specielle støvsugere med Hepa filter, som filtrere de ultra fine partikler fra.

Vi investeret mange penge i specielle sugere, som føres ind via en slange til ventilationsanlæggets hovedkanal. Derfra justerer vi hastighed på vores centralsug, alt efter hvilken type ventilationsanlæg og størrelsen på ventilationskanalerne. Derefter vil vi påbegynde rensning med specielle roterende børster, som renser alt støv og skidt væk fra ventilationskanalerne. Ventilatoren bliver til sidst renset med trykluft og renset helt i bund, da en ren ventilator betyder bedre energiøkonomi. 

Læs mere her

før og efter ventilationsrens

Hvorfor indregulerer man et ventilationsanlæg?

Hvis ikke du ved, hvor meget luft der passerer ud og ind af ventilerne, så opfylder anlægget højst sandsynligt ikke kravene om luftskiftet i boligen. Det kan også være svært at vide om der er over- eller undertryk i boligen, samt om dette er alt for stort. 

  • Hvis der bliver suget mere luft ud, end der bliver blæst ind, opstår der et undertryk i boligen, som betyder, at kold uopvarmet luft kan trække ind gennem utætheder i klimaskærmen, som feks. vinduer, døre og sprækker m.m. Det kan forårsage problemer med træk og koster penge på varme­regningen.
  • Et stort undertryk kan give problemer med lugtgener og være farligt, hvis huset har brændeovn, fordi anlægget kan forsøge at suge luft ned gennem skorstenen. En korrekt indregulering er derfor endnu mere vigtig, hvis der er brændeovn i boligen.
  • Får huset tilført for meget luft, end det der sendes ud, bliver der dannet overtryk i boligen, og varme­genvindingen vil ikke fungerer ikke optimalt. Indblæsningsluften bliver kold og du vil kunne opleve trækgener under ventilerne. Hvis der skabes overtryk i boligen, er der risiko for, at fugten fra boligen presses ud i bygningskonstruktionen, hvor den kan kondensere med risiko for råd og svampedannelse.
  • Man vil altid gerne have et lille undertryk i huset cirka 5% for at få ledt fugt og kondens væk fra bygningskonstruktionen, samtidig bliver der tilført mere varme i anlægget om vinteren, så der er mindre risiko for frostskader i anlægget. 
Læs mere her:

Hvordan indregulerer man et ventilationsanlæg?

Når man indregulerer tager man altid udgangspunkt i, hvor meget luft der skal udskiftes, og hvordan fordelingen skal være mellem fugtige rum og opholdsrum. Der er helt specifikke krav i bygningsreglementet ifh til både indblæsningsluft pr opvarmet m2. Samtidig er der specifikke krav til udsugning fra både badeværelser, køkken, bryggers, wc-rum m.m.

Man balancere luftskiftet ved at justere anlæggets udsugnings- samt indblæsningsventilatorer i hastigheds % , så anlæggets indblæsning og udsugning skifter den rigtige mængde luft ud og sikrer balance mellem mængden af luft, der blæses ind i boligen og suges ud af boligen.

Derefter fordeler man luftmængderne mellem de forskellige rum, så der hele tiden er en luftmængde i hvert rum, der svarer til rummets areal m2.

Til sidst finjusteres luftstrømmene på ventilerne, indtil både udsugningen og indblæsningen er i balance, uden at det skaber træk i opholdsrummet.

indreguleringsværktøj

Hvorfor isolerer man ventilationsrør?

Aftræksrør eller ventilationsrør er de rør, der fører luften indefra og ud til det fri. De kan være udført i metal, i cementbaserede (firkantede) rør eller i plastrør. Aftræksrør, som går fra fx badeværelsets ventilator eller naturlige aftræk op til tagets overside, går ofte gennem et koldt og uopvarmet loftsrum. Hvis aftræksrøret er uisoleret, bliver den varme dampmættede luft inde i røret nedkølet og dermed skabes kondens på indersiden af røret.

Hvis aftræksrøret ikke er isoleret, på den del, hvor det er i et koldt loftsrum el. lign, vil den varme fugtige luft blive nedkølet, når den passerer gennem det kolde rum. Nedkølingen medfører, at den fugt, som er i luften, fortættes til vanddråber, som så løber på rørets inderside. Kondens ses som fugtskjolder på loftet eller som dryppende vand fra aftræksventilen eller ventilatoren. 

Udsættes loftet over en længere periode for fugt, vil fugten kunne resultere i råd og svamp, så loftet og loftkonstruktionerne bliver nedbrudt med risiko for større følgeskader.

Kilde Bolius

Hvodan isolerer man ventilationsrør?

For at undgå kuldebroer er det vigtigt at udføre arbejdet med præcision.

Der skal være isolering hele vejen rundt om røret. Isoleringen skal gå helt ned til ventilen i loftet – eller til den vandrette loftisolering – og helt op til tagbelægningens underside. Det anbefales, at røret isoleres med minimum 80 mm isolering.

Ved nybyggeri, eller hvor der skal udføres et nyt aftræksrør, anbefales præisolerede rør, hvor isoleringen har den rette tykkelse. Præisolerede rør vil typisk bestå af polystyren i modsætning til efterisoleringen som udføres med mineraluld.

Kilde Bolius