Indeklima og ventilationsanlæg ​

Vi hjælper dig godt på vej

Indeklima og ventilationsanlæg

Det klima som hersker i rummet, kaldes for indeklimaet. Når man taler om indeklima er der flere faktorer som spiller en rolle: Luftens kvalitet, som ofte er bestemt af ventilation, antal personer, forurening, afgasning fra materialer og rengøring i rummet. Fugt og mikroorganismer, samt temperatur og træk. De fleste danskere opholder sig 90% af tiden inden døre. Indeklimaet er afhængig af mange forskellige faktorer. Indeklimaet på arbejdspladser har stor betydning for præstation og sygefravær. Indeklimaet må ikke være skyld i medarbejdere pådrager sig sygdomme eller generes i det daglige arbejde. Et dårligt indeklima påvirker folks koncentrations- og arbejdsevne negativt. 

ventilationsanlæg med varmegenvinding

På arbejdspladsen

Årsagerne til et dårligt indeklima på f.eks. arbejdspladsen, er oftest: Temperatur og træk, dårlig luftkvalitet på grund af fx støv, afgasning fra møbler og passiv rygning, samt fugt og mikroorganismer, dårlige lys- og lydforhold. 

Dårligt indeklima kan give gener, symptomer og sygdom, nogle af symptomerne kan bla. være irritation af øjne og slimhinder, kvalme, svimmelhed, hovedpine og unaturlig træthed til uspecifikke overfølsomhedsreaktioner. Problemerne kan variere fra lette gener til så svære symptomer hos den enkelte, at vedkommende kan være nødsaget til at sige sin stilling op.

Det er typisk for indeklimasymptomer, at man sjældent kan pege på en enkelt årsag, men at problemerne oftest skyldes en kombination af flere faktorer. De enkelte risikofaktorer er dog normalt forholdsvis enkle at identificere.

Dårligt indeklima kan skyldes mangler ved bygninger, deres drift eller vedligeholdelse. Udbedring af manglerne medfører typisk, at symptomerne hos de ansatte forsvinder. I enkelte tilfælde kan man dog hverken se eller måle, at forholdene er anderledes i bygninger, hvor de ansatte har massive symptomer, end i lignende bygninger, hvor de ansatte ikke har symptomer.

Forhold, der har betydning for indeklimaet, skal tages i betragtning ved planlægning af nybyggeri, ombygning og renovering.

indeklima arbejdsplads ventilation inden ventilationsrens

Rengøring har også en betydning

God rengøring er én af de vigtigste betingelser for en god luftkvalitet og dermed for et godt indeklima. Støv er ikke bare støv. Der kan være farlige partikler og kemiske stoffer bundet til støvet. I dette tema får du inspiration fra andre arbejdspladser og en grundlæggende forståelse for, hvad der skal til for at sikre en høj standard i rengøringen

God indretning sikrer effektiv rengøring og forbedring af dit indeklima. Rengøringen bliver mere effektiv, hvis lokalerne er indrettet fornuftigt. Rodede lokaler og nedslidte bygninger er meget svære at holde ordentligt rene.

rengøring indeklima ventilationsrens og rensning af ventilationskanaler

12 facts til et sundere indeklima

12 facts om indeklima

Er et ventilationsanlæg et god ide til at få et sundere indeklima i min bolig?

I de fleste huse er der et naturligt luftskifte, der gør, at fugtproblemer ikke udvikler sig. Ventilationsanlæg med varmegenvinding reducerer varmeregningen ift naturlig ventilation, der ikke udnytter varme, i den luft der suges ud. Hvis du bor i et nyere, tæt hus eller har renoveret dit ældre hus, så det er blevet tæt og velisoleret og dermed har mindre naturlig luftskifte, er det rigtig mange fordele ved at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding.

  • I et tæt hus er den naturlige ventilation dårligere og kan forsage fugtskader i bygningskonstruktioner og bygningsdele
  • Du kan spare penge med et ventilationsanlæg med varmegenvinding som udnytter den varme som suges ud af boligens rum
  • Sundere og bedre indeklima i din bolig
indeklima i bolig før rensning af ventilationskanaler og ventilationsrens

Er der regler omkring ventilationsanlæg?

Der er krav til vedligeholdelse og rensning af ventilationsanlæg. Både for at konstant opnå et energieffektivt ventilationsanlæg, men også for at opretholde et sundt indeklima i din bolig. Ihh til bygningsreglementet 2018 som siger: 

Bygningsreglementet 2018 kap 22. Ventilation (§ 420-§452)

§443 I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der til enhver tid være en udelufttilførsel på mindst 0,30 l/s pr. m² opvarmet etageareal. Dette gælder også ved brug af behovsstyret ventilation.

   Stk. 2. Boligens grundluftsskifte skal tilvejebringes med et ventilationsanlæg med indblæsning i beboelsesrummene og udsugning i bad, wc-rum, køkken og bryggers. Ventilationsanlægget skal have varmegenvinding, der forvarmer indblæsningsluften. Uden for opvarmningssæsonen kan indblæsning erstattes af udelufttilførsel gennem vinduer, udeluftventiler og lignende.

   Stk. 3. Køkkener i boliger skal forsynes med emhætte med udsugning over kogepladerne. Emhætten skal have regulerbar, mekanisk udsugning og afkast til det fri og have tilstrækkelig effektivitet til at fjerne fugt og luftformige forureninger fra madlavning. Udsugningen skal kunne forøges til mindst 20 l/s.

   Stk. 4. Udsugning fra bade- og wc-rum i boliger skal kunne forøges til mindst 15 l/s. I wc-rum uden bad og i bryggers skal der kunne udsuges mindst 10 l/s.

§444 Fra kælder i enfamiliehuse skal der kunne udsuges mindst 10 l/s. I andre beboelsesbygninger end enfamiliehuse skal kælderens ventilation dimensioneres efter rummets størrelse og anvendelse.

§445 For andre rum i beboelsesbygninger end de i §§ 443 og 444 nævnte skal ventilationens dimensionering ske under hensyn til rummets størrelse og anvendelse.

§446 Enfamiliehuse kan ventileres ved naturlig ventilation eller en kombination af naturlig- og mekanisk ventilation. For enfamiliehuse med naturlig ventilation gælder § 443, stk. 1 og 3.